manipulácia, manipulátor, manipulátori, komunikácia, rozhovor, hádka, problém, psychológia, NLP, vyjednávanie

Zažili ste v prítomnosti niekoho iného, že ste sa necítili dobre a zdalo sa vám, ako keby vás manipuloval? 

Stiahnite si ZADARMO tento rýchly návod, ktorý vám bez potreby poznať psychológiu odhalí, kedy vás niekto manipuluje a ako sa tomu ubrániť.

Súčasťou je aj checklist, vďaka ktorému si detailne môžete porovnať a otestovať, či ten človek vykazuje správanie manipulátora.

CHCEM ZADARMO ODHALIŤ MANIPULÁTOROV

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

webu rozvijajsa.sk

Ochrana osobných údajov
Som rád, že ste navštívili tieto webové stránky a teší ma Váš záujem. Ochranu Vašich osobných údajov beriem vážne a chcem, aby ste sa pri návšteve mojich webových stránok cítili dobre. Ochrana Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre mňa dôležitá a pri mojich obchodných procesoch ju beriem na vedomie. Osobné údaje, ktoré sú získavané behom návštevy týchto webových stránok, spracovávam v súlade so zákonom č. 122/2013Z.z. o ochrane osobných údajova o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „ZnOOÚ“).

 

Je mojou povinnosťou informovať Vás o dôležitých skutočnostiach:

 1. Prevádzkovateľ internetového portálu rozvijajsa.sk a zároveň prevádzkovateľ informačných systémov osobných údajov Daniel Marčan, IČO: 50 201 140, Lipová 821/9, 024 01, Kysucké Nové Mesto, zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu Žilina pod číslom: 580-57546 Vám oznamuje, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) ZnOOÚ budem v procese uzatvárania zmluvy o kúpe produktu alebo služby spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané v predzmluvných vzťahoch s Vami a spracúvanie Vaších osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán.
 2. Za týmto účelom spracúvam Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo, bankové spojenie: SK1783300000002600954974
 3. Zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním formulára vyjadrujete svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby som spracoval a uschovával Vaše osobné údaje, v rozsahu: meno, priezvisko,e-mailová adresa za účelom zasielania reklamných správ (newsletterov).
 4. Súhlas so spracovaním osobných údajov mi udeľujete na dobu neurčitú, do odvolania tohto súhlasu, prípadne do doby ukončenia činnosti firmy.
 5. Chcem Vaše údaje použiť k tomu, aby som Vás mohol informovať o mojich produktoch a službách, prípadne zistiť Váš názor na ne. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ s nimi nebudete súhlasiť, môžete mi to kedykoľvek oznámiť, aby som mohol údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého emailu.
 6. Odoslaním formulára prehlasujete, že dobrovoľne poskytnuté údaje sú pravdivé, aktuálne a v prípade akejkoľvek zmeny poskytnutých osobných údajov mi túto zmenu oznámite bez zbytočného odkladu.
 7. Ďalej prehlasujete, že ste boli poučený o svojich právach uvedených v § 28 zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sú uvedené nižšie.
 8. Vymedzený zoznam osobných údajov spracúvam osobami osobitne na to poverenými, a sú bezpečne uchovávané,
 9. Osobné údaje neposkytujem tretím stranám.

 

 Poučenie o právach dotknutej osoby

Klient spoločnosti, ako dotknutá osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, má v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov nasledovné práva:

 • právo vyžadovať od prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti: 
 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa zákona; pri vydaní rozhodnutia v zmysle § 28 ods. 5 zákona je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby na spracúvanie,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie,
 7. likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,
 • právo na základe písomnej žiadosti namietať voči:
 1. spracúvaniu osobných údajov, o ktorých sa predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku,
 3. poskytovaniu osobných údajov v rovnakom rozsahu na účely priameho marketingu,
 • právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch uvedených v § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 • právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať, nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti,
 • právo pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle zákona môže uplatniť zákonný zástupca.

Práva dotknutej osoby v zmysle zákona, ktorý nežije, môže uplatniť blízka osoba.