Získajte video zadarmo, ktoré vám za pár minút odhalí 3 tajomstvá z psychológie predaja, ktoré z vášho webu urobia stroj na peniaze

Teraz doplnené o konkrétne ukážky z praxe a ďalší bonus zadarmo, vďaka ktorému získate okamžité výsledky.

OBCHODNÉ PODMIENKY

webu rozvijajsa.sk

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalen len VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim - Spotrebiteľom a Predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj online produktov a poradenstva prostredníctvom internetovej stránky rozvijajsa.sk,

Predávajúci (moje údaje):

Daniel Marčan
Lipová 821/9
02401 Kysucké Nové Mesto

IČO: 50 201 140
DIČ: 1079037058

Nie som platcom DPH

Bankové spojenie:

Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

číslo účtu: 2600 954 974 / 8330
IBAN: SK17 8330 0000 0026 0095 4974
BIC kód/ SWIFT: FIOZSKBAXXX

Som ako predávajúci zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu Žilina pod číslom: 580-57546.

Kto je "Kupujúci?" - ďalej len spotrebiteľ, je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení tejto kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojho podnikania, zamestnania alebo povolania.

Čo sú "Produkty?" - predstavujú online služby poradenstva v oblasti NLP, psychológie predaja a marketingu. Okrem služieb tu radím aj online kurzy, ktoré sa postupne uvoľňujú v jednotlivých moduloch (podľa priebehu kurzu), bonusy, inštruktážne videá, ako aj e-booky a písomné materiály v elektronickej podobe.

Objednávka produktov a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Spotrebiteľ navrhuje uzavretie zmluvy s predávajúcim odoslaním objednávky prostredníctvom stránok webu rozvijajsa.sk. Vzhľadom na charakter ponúkaných produktov, musí byť spotrebiteľ v čase uzatvorenia zmluvy s predávajúcim starší ako 18 rokov. Predávajúci považuje vyplnenie objednávkového formulára zo strany spotrebiteľa za čestné prehlásenie, že spotrebiteľ dosiahol v čase uskutočnenia objednávky online produktov alebo služieb 18 rokov. Pri upozornení zo strany 3. osoby o nesprávnosti údajov o veku spotrebiteľa, bude v prípade osoby maloletej ako odberateľa produktov okamžite zablokovaný prístup k poskytovaným produktom.

Ďalšou podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Predávajúcim, pričom Predávajúci neuskutočňuje formálne potvrdenie objednávky, ale návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Spotrebiteľa prijíma faktickým úkonom - t.j. samotným dodaním Produktu na e-mailovú adresu Spotrebiteľa.

Kupujúci uskutočnením objednávky vyjadruje svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami pre dodanie Produktu vyhlásené predávajúcim. Vzťahy Kupujúceho a Predávajúceho sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, Občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 Zb. v platnom a účinnom znení) a právnymi predpismi Slovenskej republiky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. Spory vzniknuté zo vzťahu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim podliehajú jurisdikcii súdov Slovenskej republiky a sú rozhodované v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou.

O Produktoch

Jednotlivé produkty vyplývajú z aktuálnej informácie pri členstve a ako Predávajúci si vyhradzujem právo zmeniť škálu poskytovaných produktov, ako aj obsah členstva.

Cena produktov

Kupujúci sa za nadobudnutý Produkt zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu uvedenú pri objednávke v internetovom obchode Predávajúceho pri objednávanom Produkte platnú v čase objednania Produktov. Všetky ceny sú vrátane DPH.

Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet Predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná Kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie Kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou.

Prevzatie tovaru Kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pod prevzatím produktu sa rozumiem prevzatie prístupových údajov k produktom prostredníctvom emailovej komunikácie.

Autorské práva predávajúceho a zmluvná pokuta za ich porušenie 

Produkty, ktoré sú predmetom predaja na tejto stránke (aj produkty zadarmo), sú výhradným duševným vlastníctvom autora Daniela Marčana v zmysle autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v platnom a účinnom znení a jedine autor má k týmto dielam výhradné osobnostné a majetkové práva v zmysle ust. § 19 a 20 citovaného zákona. Predávajúci ako nadobúdateľ licencie od autora predáva diela autora s jeho súhlasom výhradne na osobné účely spotrebiteľov. Kupujúci - Spotrebiteľ je oprávnený používať poskytnuté Produkty výhradne pre vlastné osobné účely, t.j. na účel, ktorý nie je priamo a ani nepriamo obchodný. Kupujúci - Spotrebiteľ nie je oprávnený Produkty nijakým spôsobom sprístupňovať novej verejnosti, t.j. šíriť a ani sprostredkúvať tretím osobám, nie je oprávnený produkty spracovať, pozmeniť, rozmnožovať a verejne rozširovať bez súhlasu autora.

Pre prípad porušenia autorských práv autora akoukoľvek formou a spôsobom, je Predávajúci (ako aj samotný autor) oprávnený požadovať od Kupujúceho zmluvnú pokutu, ktorá bude vypočítaná ako súčin ceny on-line produktov v čase uzavretia zmluvy a osôb, ktorým boli on-line produkty Predávajúceho sprístupnené prostredníctvom neoprávnenej činnosti Kupujúceho.

Platobné podmienky, Dodacia lehota a Dodacie podmienky

Kupujúci uhradí kúpnu cenu za poskytnuté on-line produkty a služby prostredníctvom platobného systému (zahŕňa výber medzi online platbou platobnou kartou a online platbou bankovým prevodom) na internetových stránkach predávajúceho.

Dodacia lehota pri on-line produktoch je 24 hodín od prijatia platby na účet Predávajúceho. Na základe prijatia platby Spotrebiteľ dostane e-mailom najneskôr do 24 hodín prístupové údaje k on-line produktu, ktorý je postupne uvoľňovaný pre užívateľa podľa štruktúry produktu. 1. modul produktu je sprístupnených do 3 dní od prijatia platby predávajúcim. Bonusy sú spravidla sprístupňované Kupujúcemu až po 30 dňoch od prijatia platby Predávajúcim. Poštovné a balné je v takýchto prípadoch zarátané už v cene produktu.

Pri platbe bankovým prevodom vopred na účet začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania platby na účet Predávajúceho. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak je oneskorenie spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim. V prípade predĺženia dodacej lehoty predávajúci oznámi Kupujúcemu predpokladaný termín dodania a zároveň si vyžiada odsúhlasenie kupujúceho.

Zodpovednosť za vady a Záručné podmienky

V prípade výskytu vady na on-line produktoch Predávajúceho:

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno v závislosti od povahy poskytnutého plnenia odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadné plnenie za bezvadné, ak je to reálne možné a ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa plnenie mohlo riadne užívať, má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady. Ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád plnenie riadne užívať.

Ak ide o odstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny produktu, resp. služby.

Na online produkty a zakúpené prostredníctvom internetovej stránky rozvijajsa.sk platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba podľa tohto odseku začína plynúť od prevzatia plnenia Kupujúcim. Za prevzatie plnenia sa považuje poskytnutie prihlasovacích údajov pre kupujúceho po zaplatení kúpnej ceny zo strany Kupujúceho. 

V prípade reklamácie, sťažnosti alebo podnetu môže Kupujúci kontaktovať Predávajúceho na telefónnom čísle +421 904 043 563 alebo použiť e-mailovú adresu: danielmarcan@rozvijajsa.sk.

Ak bude reklamácia odôvodnená a v závislosti od povahy vady plnenia, pri neodstrániteľnej vade má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť a Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu reklamovaného on-line produktu alebo služby do 48 hodín od potvrdenia reklamácie za súčasného okamžitého (t.j. ihneď po doručení odstúpenia Predávajúcemu) ukončenia platnosti prístupových údajov Spotrebiteľa k zakúpenému online produktu. V prípade odstúpenia od zmluvy už po čiastočnom bezvadnom použití online produktov, bude Kupujúcemu vrátená alikvótna časť kúpnej ceny (výnimka 30-dňová garancia vrátenia peňazí).

Pri odstrániteľných vadách plnenia Predávajúci poskytne Kupujúcemu možnosť nápravy uvedenej vady na základe povahy produktu.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

Za odstúpenie od zmluvy sa považuje výslovný prejav Kupujúceho o nespokojnosti s Produktom, ktorý bol doručený Predávajúcemu e-mailom alebo poštou.

Ak má Kupujúci záujem, môže vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom internetovej stránky Predávajúceho rozvijajsa.sk. Prijatie odstúpenia od zmluvy Predávajúci bezodkladne potvrdí na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom). 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je zo strany Kupujúceho odoslané pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Zo zákona má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy podľa nasledujúceho formulára:

Príloha č.3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy

(tento formulár vyplňte a zašlite len v prípade, ak si želáte odstúpiť od zmluvy v zmysle tohto článku)

 • Komu..................... (Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu)
 • Týmto oznamujem/e*, že odstupujem/e* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ....................
 • Dátum objednania/dátum prijatia* ....................
 • Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ....................
 • Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* .....................
 • Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ....................
 • Dátum ....................
 • * Nehodiace sa prečiarknite

Po odstúpení od zmluvy budú Kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpna cena vrátane nákladov na doručenie tovaru ku Kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak bol zvolený iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bolo Predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za produkty, ak Kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Špecifické prípady odstúpenia od zmluvy 

Na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu na webstránke rozvijajsa.sk platí zákonná záručná doba 24 mesiacov v zmysle článku 7 (zodpovednosť za vady a záručné podmienky) týchto obchodných podmienok.

Predávajúci navyše poskytuje Kupujúcemu možnosť odstúpiť od zmluvy v lehote 30 dní od prevzatia plnenia (t.j. od poskytnutia prihlasovacích údajov), a to ak z akýchkoľvek dôvodov Kupujúci nie je spokojný so zakúpeným tovarom. Kupujúci má v tom prípade nárok na vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

Tento špecifický prípad odstúpenia od zmluvy sa realizuje cez kontaktovanie predávajúceho na telefónnom čísle +421 904 043 563 alebo na e-mailovej adrese: danielmarcan@rozvijajsa.sk.

V prípade 30-dňovej garancie vrátenia peňazí Predávajúci vráti Kupujúcemu cenu produktu do 72 hodín od potvrdenia uplatnenia tohto práva Kupujúceho, pričom Predávajúci reaguje potvrdzujúcim e-mailom najneskôr do 48 hodín od doručenia e-mailu Kupujúceho. Kupujúci, t.j. Spotrebiteľ v rámci uplatnenia garancie vrátenia peňazí, nie je povinný vrátiť Predávajúcemu žiadne plnenie, okamžite po doručení žiadosti o vrátenie peňazí do sféry dispozície predávajúceho (t.j. na jeho e-mail), dochádza k zablokovaniu prístupu Spotrebiteľa k online produktu.

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim a na účel súvisiaceho marketingu a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete v samostatnej sekcii prístupnej na webovej stránke Predávajúceho pod záložkou Ochrana osobných údajov.

Predávajúci použije zverejnenie príbehu Kupujúceho a úspechov ním dosiahnutých následkom použitia online produktov a služieb Predávajúceho t.j. za účelom tzv. referencie na online produkty a služby Predávajúceho výhradne na účely marketingu Predávajúceho a za účelom informovania verejnosti a len po predchádzajúcom súhlase Kupujúceho.

Osobitné kategórie osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia, nebudú zverejňované s výnimkou tých údajov, ktoré sám Kupujúci uvedie vo svojom príbehu zaslanom Predávajúcemu.

Voľba právomoci a rozhodného práva

Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s predajom Predávajúceho na jeho webe sa budú riešiť pred súdmi Slovenskej republiky a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda.

 

Ďakujem za prečítanie.

S pozdravom Daniel Marčan