Získajte video zadarmo, ktoré vám za pár minút odhalí 3 tajomstvá z psychológie predaja, ktoré z vášho webu urobia stroj na peniaze

Teraz doplnené o konkrétne ukážky z praxe a ďalší bonus zadarmo, vďaka ktorému získate okamžité výsledky.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

webu rozvijajsa.sk

Ochrana osobných údajov
Som rád, že ste navštívili tieto webové stránky a teší ma Váš záujem. Ochranu Vašich osobných údajov beriem vážne a chcem, aby ste sa pri návšteve mojich webových stránok cítili dobre. Ochrana Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre mňa dôležitá a pri mojich obchodných procesoch ju beriem na vedomie. Osobné údaje, ktoré sú získavané behom návštevy týchto webových stránok, spracovávam v súlade so zákonom č. 122/2013Z.z. o ochrane osobných údajova o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „ZnOOÚ“).

Od 25.5.2018 (vrátane) sú vaše osobnú údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.5.2018. 

Čo to znamená pre vás a vaše osobné údaje?

Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia týkajúca sa vás, na základe ktorej ste pre mňa ako fyzická osoba určiteľný subjekt. Deje sa to v prípadoch, keď vás môžem priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je napríklad, meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu alebo sociálnu identitu. 

Je to napríklad identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa a môžu nimi byť aj informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

Ktoré údaje uchovávam?

Behom vašej návštevy na mojich stránkach zaznamenávam IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetových služieb, taktiež zaznamenávam, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto údaje sú považované za osobný údaj, pretože ide o online identifikátor a preto s týmito údajmi nakladám so zvýšenou starostlivosťou.

O Cookies na webe Rozvijaj sa

Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o tom, ako používam súbory Cookies, prečítajte si o tom po kliknutí na tento odkaz.

Profilovanie zákazníkov a námietky

Na základe vašich preferencií zistených vďaka cookies, rôzne webové logy a IP adresu si vás rozdeľujem do záujmových skupín, ktoré sa odborne nazýva "Profilovanie zákazníkov." Pre vás z toho plynie nasledovná výhoda - prídu vám odo mňa len emaily s obsahom, o ktorý ste prejavili záujem. Z toho vyplýva, že vás nebudem zaťažovať informáciami, ktoré sú mimo okruh vášho záujmu. Samozrejmosťou je, že proti profilovaniu môžete podať námietku na e-mail: danielmarcan@rozvijajsa.sk, a ja sa v lehote max. do 1 mesiaca s ňou vysporiadam. Garantujem vám, že tak urobím skôr, ako pred koncom lehoty. Pamätajte, že profilovanie zákazníkov uskutočňujem hlavne vo vašom záujme s tým, že vám chcem posielať len relevantné informácie, ktoré vás zaujímajú.

Ďalšie osobné údaje

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na mojich stránkach, kde sa môže jednať o registračné formuláre, objednávkové formuláre, prístup k videám zadarmo, prístup k webinárom... atď. V súvislosti s tým, najčastejšie úchovávam nasledovné údaje: emailová adresa, meno, adresa. Vaše osobné údaje používam na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách a to len v rozsahu pre tento účel nevyhnutnom.

Čo znamená pojem "Spracúvanie osobných údajov?"

Pod právnickým pojmom "Spracúvanie osobných údajov" rozumieme spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, používanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie a to bez ohľadu na to, či je to vykonávané automaticky s pomocou automatizovaných prostriedkov, alebo neautomatizovane.

Na akom právnom základe a k akým účelom informácie o vás používam?

V súvislosti s uvedeným nadpisom je mojou povinnosťou informovať Vás o dôležitých skutočnostiach:

Prevádzkovateľ internetového portálu rozvijajsa.sk a zároveň prevádzkovateľ informačných systémov osobných údajov som ja Daniel Marčan, IČO: 50 201 140, Lipová 821/9, 024 01, Kysucké Nové Mesto, zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu Žilina pod číslom: 580-57546.

K zberu osobných údajov dochádza na stránkach a podstránkach môjho webu rozvijajsa.sk

Na tomto webe dochádza k zberu osobných údajov s pomocou rozličných predajných mechanizmov produktov (v online a offline podobe), ktoré môžeme pre lepšie porozumenie na účely zberu osobných údajov rozdeliť do nasledujúcich skupín:

Osobné údaje zadávané na nasledovných stránkach:

rozvijajsa.sk

Objednávkové formuláre na online kurzy na uvedených webstránkach:

  • meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (ak ste FO - podnikateľ, tak aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ): na faktúru pre vás a súvisiace doklady - právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov
  • e-mail: komunikácia so zákazníkmi o vybavení objednávky, doručenie objednávky (vstup do online kurzu), aktualizácia informácií a nového obsahu v online kurze, doručenie dodatočných info od dodávateľa - právny základ pre spracovanie týchto osobných údajov je naplnenie zmluvy

  • e-mail: doručovanie informácií zo sveta neurolingvistického programovania, psychológie predaja na internete a marketingových informácií, na čom mám oprávnený záujem, keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov, ktoré som ja ako prevádzkovateľ už dodal platiacemu zákazníkovi, pričom mojim záujmom je dodať vám ako platiacemu zákazníkovi za vaše peniaze čo najvyššiu hodnotu
  • mobilné číslo: pre účel informovania o stave objednávky a VIP starostlivosti o platiaceho zákazníka - právny základ v tomto prípade, je môj oprávnený záujem dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze

  • platobné údaje: jedná sa o technické zabezpečenie platby - právny základ je plnenie zmluvy, ktorá bola uzavretá online

  • Prístup do webinárov (online prednáška - seminár zadarmo): pre tento účel budem zbierať e-mail. Funguje to tak, že na váš email (po jeho zadaní) bude zaslaný odkaz umožňujúci prístup do tohto webinára. Obsahom tohto emailu je aj žiadosť o súhlas so zasielaním ďalších poradenských informácií ohľadom NLP, psychológie predaja a online marketingu + ponúk na ďalšie podobné produkty. Ak súhlas so zasielaním ďalších info neudelíte, už na váš e-mail nebudú chodiť žiadne ďalšie informácie, ktoré majú podporovať a radiť, a ani žiadne ďalšie moje ponuky. Upozorňujem vás však, že stránka, na ktorej sa predáva, nebude k dispozícií len po pozretí webinára. Preto je už len na vás, ako sa rozhodnete.

Vaše referencie na moje produkty a služby

Vaše odporúčania - referencie na moje produkty a služby uverejním len na základe vášho výslovného súhlasu s takýmto použitím, ktorý mi udeľujete v odpovedi na samostatný e-mail, pomocou ktorého vás o povolenie požiadam. Vašu fotku zverejním len s vašim súhlasom a kedykoľvek svoj súhlas odvoláte, vašu fotku a aj referenciu zo stránky stiahnem a vaše údaje zlikvidujem. Zároveň vyhlasujem, že citlivé údaje, ktoré sa týkajú vašej sexuálne orientácie, zdravotného stavu, príslušnosti k rase či etniku nebudem zverejňovať bez toho, aby ste mi na to neudelili výslovný súhlas

Komentáre na webe Rozvijaj sa

Ak na webstránke rozvijajsa.sk využijete možnosť komentovať, stlačením tlačidla "pridať komentár" súhlasíte so zverejnením vami uvedených osobných údajov v komentári (meno, priezvisko, nickname, gravatar, fotka a obsah komentára). Tieto údaje následne nepoužívam na žiadne iné účely. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať a čo sa komentárov týka, tie sa riadia mojimi zásadami spracovania osobných údajov.

Ako dlho uchovávam vaše údaje?

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 10 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak, alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie som osobitným predpisom viazaný váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania, je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

Vaše údaje sú u mňa v bezpečí

V prvom rade si zakladám a dbám na to, aby vaše osobné údaje boli u mňa uschované v bezpečí. Preto používam rôzne bezpečnostné systémy pre ochranu osobných údajov. V priebehu času sa vylepšujú technológie a s tým sa vylepšujú aj moje bezpečnostné systémy, ktoré používam pre kontrolu vírusov, antivírusový program Esset smart security a firewall. Zároveň sú všetci moji spolupracovníci, ktorý majú možnosť prísť do kontaktu s vašimi osobnými údajmi mnou náležite poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť a komunikácia s nimi prebieha šifrovane.

Moje webové stránky sú vybavené zabezpečeným certifikátom "https://" platbu za produkty prebieha cez zabezpečené platobné brány a systémy a údaje, ktoré o vás uchovávam, sú zabezpečené na serveroch heslom a šifrovaním. 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú, máte práve byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa - t.j. osoby, ktorá vaše údaje spracováva.

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je: Daniel Marčan, IČO: 50 201 140, Lipová 821/9, 024 01, Kysucké Nové Mesto, zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu Žilina pod číslom: 580-57546.

Kontaktné osoby:

Daniel Marčan, e-mail: danielmarcan@rozvijajsa.sk

Právo na prístup k údajom: Samozrejmosťou je, že máte práve na prístup k údajom o vás, ktoré spracovávam. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávam v súvislosti s vašou osobou, rád vám ich poskytnem na požiadanie.

Právo na opravu poskytnutých údajov: Taktiež máte právo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávností alebo neúplností.

Právo na vymazanie poskytnutých údajov: Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov - t.j. po poskytnutí plnenia zo spotrebiteľskej zmluvy a ukončení čerpania produktov cez prístupové heslá, máte "právo na zabudnutie" inak povedané, právo na vymazanie poskytnutých údajov.

Toto právo sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracovávam na základe vášho súhlasu, máte práve tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché, ako jeho udelenie: buď využijete možnosť kliknúť na odhlasovací odkaz, ktorý je uvedený na konci každého emailu, alebo mi napíšte na danielmarcan@rozvijajsa.sk.

Právo namietať môj oprávnený záujem: V prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na mojom oprávnenom záujme, máte právo namietať môj oprávnený záujem. Ak vašu námietku vybavím ako dôvodnú, vaše údaje spracovávané na uvedenom základe vymažem zo systémov, ktoré používam. Rovnako ich vymažem, ak sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne.

Právo na vymazanie vašich osobných údajov nie je absolútne. Ak budem vaše údaje potrebovať pre plnenie zákonných povinností, ktoré mi ukladajú daňové zákony, účtovné predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy, tak práve na tieto účely plnenia zákonných povinností ich budem ďalej uchovávať a spracovávať.

Právo na obmedzenie spracovávania vašich osobných údajov: Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov a to počas obdobia preverovania správnosti údajov. Toto obmedzenie môžete požadovať aj vo chvíli, ak je spracúvanie nezákonné a na miesto vymazania budete považovať obmedzenie ich spracúvania. Ďalej toto právo môžete uplatniť, ak prevádzkovateľ nepotrebuje vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve vy na preukázanie, prípadne obhajovanie vašich právnych nárokov (reklamácie, súdne spory - inak by došlo k výmazu údajov a ja by som vám ich už nemohol poskytnúť). Pri obmedzení spracúvania osobných údajov vaše údaje zostanú v mojich systémoch, ale ja ich už nebudem používať pre moje účely.

Právo požadovať prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi: Prevádzkovateľ vám na vašu žiadosť oznámi zmenu, opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov. Zároveň máte právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi, ktorého údaje mi písomne oznámite. Technicky môžem realizovať prenos emailovej adresy, ostatné údaje vzhľadom na rozdielnosť účelov ich spracovávania (viď vyššie) vám z technických dôvodov nedokážem poskytnúť vo forme strojovo čitateľnej a prenosnej k inému prevádzkovateľovi.

Do kedy vaše žiadosti vybavím? Všetky vaše žiadosti pri uplatňovaní vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa, či súhlas so spracúvaním osobných údajov, vybavím do 48 hodín od doručenia. V prípade komplikovanie žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín a že vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v Európskej Únii. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, bude to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov, ktorí sú veľkými hráčmi na trhu, a preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré máme s nimi uzavreté, je bezpečnosť vašich údajov, ako aj prenos údajov mimo EÚ do maximálnej možnej miery ošetrená.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov, je  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na vašu žiadosť nebudem reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

Kto všetko má ešte k vaším údajom prístup?

Moje podnikanie funguje na základe zmlúv o spolupráci uzatvorených s prevádzkovateľom. Uvedené zmluvy o spolupráci sú od 25.5.2018 doplnené sprostredkovateľskými zmluvami, ktoré zabezpečujú, aby vaše údaje aj u prípadných členov môjho tímu boli v bezpečí.

Komunikácia medzi mnou a prípadnými členmi môjho tímu niekedy môže obsahovať aj vaše osobné údaje. Táto komunikácia prebieha cez zabezpečené prístupy a služby.

Hostingové služby mi poskytuje spoločnosť Websupport, s.r.o.  IČO 36421928 so sídlom Staré Grunty 12 841 04 Bratislava, Slovenská republika, s ktorou je od 25.5.2018 uzavretá sprostredkovateľská zmluva na účely čo najvyššej ochrany vašich údajov.

Účtovnícke služby mi poskytuje externá spoločnosť MIDARO s.r.o. IČO 50203941, so sídlom Vajanského 865/8 024 01 Kysucké Nové Mesto, s ktorou je od 25.5.2018 uzavretá sprostredkovateľská zmluva na účely čo najvyššej ochrany vašich údajov.

Ďalšími sprostredkovateľmi, ku ktorým sa odo mňa dostávajú vaše údaje, sú veľkí hráči na trhu a od 25.5.2018 mám s nimi uzavreté sprostredkovateľské zmluvy v nimi navrhovanom znení - viac info o znení GDPR pravidiel mojich sprostredkovateľov nájdete po kliknutí na hypertextové odkazy nižšie:

Google analytics: https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html

Smartemailing (e-mail marketing): https://www.smartemailing.cz/gdpr/gdpr-a-smartemaiing/

GoPay (platobná brána): https://help.gopay.com/cs/tema/podminky-a-ceny/aktualni-podminky/pravidla-ochrany-soukromi-ucinnost-od-1-3-2018?embed=

Odkazy tretích strán

V priebehu času sa môže stať, že na mojich stránkach nájdete odkazy na produkty a služby tretích strán. Webstránky týchto tretín strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na mojich. Z toho dôvodu nenesiem žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. Aj napriek tomu je však mojou snahou udržať vysokú bezpečnosť vašich osobných údajov. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé praktiky týchto tretích strán, kontaktujte ma na emailovú adresu: danielmarcan@rozvijajsa.sk. Ďakujem.

Vaše údaje za žiadnych okolností neposkytnem tretím stranám

Nepredávam, neobchodujem a ani žiadnym iným spôsobom neposkytujem vaše osobné údaje tretím stranám. Podľa mňa je to jedna z nekalých praktík pretože si uvedomujem, že vaše osobné údaje je to najcitlivejšie, čo mi môžete poskytnúť.

Jedinou výnimkou sú tzv. príjemcovia, sprostredkovatelia, o ktorých som vám poskytol informácie v týchto zásadách ochrany osobných údajov a ktorí mi asistujú pri vytváraní mojich webových stránok, spolupracujú na mojich projektoch a obsluhujú ma. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti, a tým súhlasili, s uchovávaním vašich údajov v bezpečí, pričom ich považujú za dôverné.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných, čí súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov 

Ak sa rozhodnem zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejním ich na tejto stránke a budem vás o nich informovať emailom.

Tieto podmienky naberajú platnosť 23.5.2018

Ďakujem za prečítanie. 

S pozdravom Daniel Marčan.